Historik

Arbetet med att skapa ett Ungdomens hus i Skövde.

Redan i slutet på 90-talet lades det motioner om ett Ungdomens Hus i Skövde. Av olika

orsaker bifölls ej då motionerna, men under 2004 började ”ett aktivitetshus” utifrån ungas behov på allvar att diskuteras på flera olika håll i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningarnas ungdomsansvariga tjänstemän var inblandade liksom

socialnämndens och fritidsnämndens ordförande. Samma år lades också ett medborgarförslag om Ungdomens Hus. Berörda kommunala förvaltningar, verksamheter, organisationer och förtroendevalda kom fram till att ett samarbete skulle påbörjas.

Uppdraget grundade sig på ett citat ur Regeringsförklaringen 2007-2010 – Allians för Skövde:

”Ungdomars delaktighet och inflytande skall öka. Meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar samt ett aktivt drogförebyggande arbete är prioriterat. De fem förvaltningarna Skola, Utbildning, Fritid, Kultur och Social ges i uppdrag att tillsammans med organisationer och studieförbund öka utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar särskilt i åldern 13-18 år.”

Samverkansgruppen fick benämningen LQ – Livskvalité för unga i Skövde.*

Målet var att öka utbudet av främjande och stödjande ungdomsaktiviteter i kommunen och engagera fler ungdomar i dessa. Man ville också skapa förutsättningar för ungdomars ansvar och inflytande över sin livssituation.

LQ-gruppen (Livskvalitet för unga i Skövde)* ville:

  • Visa på stödjande o främjande miljöer
  • Stödja och skapa drogfria mötesplatser
  • Stödja ungdomar till att ta vara på de resurser som finns
  • Öppna upp för dialog mellan personal från olika förvaltningar
  • Samordna information om ungdomsverksamhet och göra den lättillgänglig

 

Projekt för kompetens och kvalitetsutveckling inom LQ (Livskvalitet för unga i Skövde)*

Under 2007 ansöktes om projektbidrag från Ungdomsstyrelsen och vi fick 355 000:- med start 2007-09-01 pågående tom 2008-09-30

Intentionen med projektet var att öka samverkan mellan olika kommunala aktörer på ungdomarnas ”arena”. Projektet skapar en gemensam plattform för samtal och bygger förtroende

mellan aktörerna genom att ha diskuterat och dokumenterat värdegrunder i ungdomsarbetet i kommunen – vad vill vi, varför och hur når vi dit.

– Projektet summerades i dessa förslag till övergripande åtgärder för att värdegrunderna skulle kunna uppfyllas:

– En central mötesplats för ungdomar

– En grupp personal bör kontinuerligt utbildas i metod att användas över förvaltningsgränserna ex Framtidsverkstad.

– En tjänst med övergripande ansvar för:

  • kompetenshöjning/kvalitetssäkring av kommunal personal och av kommunala icke schemalagda verksamheter riktade till ungdomar.
  • information specifikt till ovanstående personal.
  • kommunens information riktad till ungdomar.
  • ökad samverkan i ungdomsfrågor mellan ideella föreningar, organisationer och i viss mån näringsliv.

Våren 2008 lades en socialdemokratisk motion om vikten av att inrätta ett Ungdomens hus i kommunen och en lämplig lokal troddes vara SLA´s gamla tryckerilokaler. Nämnderna kunde dock inte enas och det blev ett nej.

Ungdomsstrateg
I juni 2010 anställdes en ungdomsstrateg för ungdomsfrågor med uppgift att ta fram ett ungdomspolitiskt program samt samordna LQ´s grupper för att främja den gemensamma helhetssynen och de gemensamma målen med ungdomsarbetet i Skövde kommun. Skövde kommun vill med detta visa, att en attraktiv ungdomsverksamhet är en viktig tillväxtmotor och är hälsofrämjande både på kort och på lång sikt. I ungdomsstrategens uppdrag ligger även att utarbeta både fysiska och digitala mötesplatser.

Under våren 2011 anordnades en ungdomskonferens i Skövde i samverkan med Fryshuset. Under två dagar samlades ungdomar, politiker, föreningar och många som arbetar med ungdomar på olika sätt för att gemensamt diskutera ungdomsfrågor utifrån ett Skövdeperspektiv. Ett Open space genomfördes där en stor fråga var ett önskemål om ett Ungdomens hus.

Under 2011 införskaffades fastigheten Nyeport och arbetet med verksamheten kunde börja planeras. ”Ungdomens hus – navet för ungdomsarbetet i kommunen. Under 2012** öppnas en mötesplats för ungdomar i vilken aktuella förvaltningar tillsammans med externa aktörer ska kunna bidra till att Ungdomens hus blir ett verktyg för att nå Skövde kommuns mål med ungdomspolitiken”

I april 2013 slog Nyeport upp portarna.

*LQ – Livskvalité för unga i Skövde bytte 2011 namn till Ung i Skövde.

**Invigningsdatum ägde rum den 5-7 april 2013